תקנון האתר

 

תנאי השימוש בגריטייר

ברוכים הבאים לגריטייר (להלן: "החברה" או "האתר") – אתר ראשון ויחיד מסוגו לבניית ברכות מושלמות, אישיות ואיכותיות למגוון אירועים. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן שימושכם בשירותי האתר מהווה הסכמתכם ואישורכם לאמור בהם

.האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו לרבות כל כתובת המהווה חלק משירותיו ולרבות גרסאות האתר בעברית ובשפות אחרות, באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון נייד, טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, וידאו, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, אודיו, וכל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית

.בתנאים אלה, המונח "מפעילי האתר" או "בעלי האתר" מתייחס הן לבעלי האתר בפועל והן לעובדים מטעמם או בשירותם או לשותפיהם

השימוש בגריטייר

מוסכם ומובהר כי החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה ע"י משתמשיה, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע"י משתמש, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי החברה

("אין לחברה כל אחריות לגבי התכנים ו/או אמיתותם ו/או מטרתם הברורה ו/או הנסתרת של התכנים ו/או לגבי השימוש שיעשו המשתמשים בתכנים המופיעים באתר (להלן: "השירות

כל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בתכנים המוצגים באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת מראש ובכתב מבעלי האתר

בעלי האתר אינם מתחייבים כי השירות באתר יתקיים ללא טעויות ובסדירות ויענה על כל דרישות המשתמשים. בנוסף, בעלי האתר לא יהיו מחויבים בגין כל תוצאה שתושג ע"י השימוש בכל תוכן שהוא באתר. כמו כן, בעלי האתר וכל צוות האתר (עובדים, מנהלים וכדומה) לא יהיו אחראיים על כל שיבוש, ליקוי או/ו תקלה באתר, בלי קשר לסיבת היווצרותם

מוסכם ומובהר כי הגולשים/המשתמשים המעלים מידע לאתר, עושים זאת על אחריותם הבלעדית וכי זכויות היוצרים על התוכנה והתכנים שייכות בלעדית לאתר. מוסכם ומובהר כי גולש/משתמש אשר עושה שימוש כלשהו בתכני האתר, מתחייב כי השימוש האמור יעשה למטרות פרטיות בלבד, ולא יעשה כל שימוש בתכני האתר למטרות מסחריות, עסקיות, קידומיות או אחרות. יחד עם זאת, המשתמש מתחייב שלא להעתיק חלקים נרחבים מהאתר עבור כל מטרה שהיא ובכל אמצעי שהוא, לרבות כריית נתונים , בין אם באופן ממוחשב או ידני או באמצעות כלים אוטומטיים כאלו ואחרים, כגון רובוטי איסוף מידע וכו

מפעילי האתר יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו על כך הודעה מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור

מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו

מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד. כמו כן, לא יהיו אחראיים בשום אופן על התכנים המוספים ע"י המשתמשים והשימוש שיעשו המשתמשים בתכנים הנמצאים באתר

מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה

מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכד'. מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה

בעת ההרשמה לאתר, הנרשם מאשר לפנות אליו במייל וליצור איתו קשר. כמו כן, בהזנת המייל לרשימת התפוצה (טיפים ועדכונים באתר), הנך מאשר קבלת תכנים מהאתר. להסרת כתובתך מרשימת התפוצה, ניתן לפנות ל- info@greetier.com

השירות מוצע למשתמש כמות שהוא ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות

.המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה פרטיו האישיים: שם, דואר-אלקטרוני וכיו"ב

.המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר

.המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו
.המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות באתר לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר באתר הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע

קישורים באתר

באתר תמצא קישורים ("לינקים") לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי האתר, או מטעמו והאתר איננו שולט או מפקח עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. האתר אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. האתר איננו מתחייב כי הקישורים ("לינקים") שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. האתר רשאי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט

אבטחת מידע

מפעילי האתר ינקטו בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידיך, עם זאת, לא ניתן לאבטח את מערכות המידע והתקשורת בצורה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידיך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתם

הגנת הפרטיות

החברה רשאית לעשות כל שימוש שימצא לנכון במידע שייאסף אודותיך ואודות אופן ודרך השימוש שלך בשירותים ואשר אינו מזהה אותך באופן אישי ("מידע בלתי מזהה"). בין היתר, רשאית להעביר מידע שכזה לצדדים שלישיים. השימוש במידע אודותיך ו/או אודות אופן שימושך בשירותים, אשר מזהה אותך באופן אישי (להלן: "מידע אישי"), מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של החברה עצמה ו/או של שלוח מטעמה ו/או לצורך טיוב השירות הניתן לך ו/או לטובת הצעות ו/או הטבות אשר החברה ו/או צדדים שלישיים יתנו לך כמשתמש

תכנים מסחריים

.האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים

האתר לא ישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. האתר איננו צד לכל עיסקה כזו, והוא לא ישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו. החברה תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם

.מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן על ידי המשתמש

סמכות שיפוט

.על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב

פנה אלינו

גריטייר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב ועושה ככל יכולתה לדאוג לתקינות הפעילות באתר. באם התרחשה תקלה כלשהי, או באם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם

info@greetier.com